Verksamhet/Kvalitetsäkring

Verksamhetsområden

Besiktningar

Projektering av storkök

Projektering av bar- och serveringsutrymmen

Anbudsgranskning

Verksamhetsbeskrivningar

Ytbehovsberäkningar

Skisser

Utredningar

Inventering

Underhållsplaner

Värdering och second opinion-uppdrag

Myndighetskontakter

Drift- och investeringsekonomiska beräkningar för om- till- och nybyggnad av kökslokaler

Design och inredning

Konceptidéer och förslag till profilering av restaurangverksamheter

Kvalitetssäkring

Kontroll att beställarens och nyttjarens krav och önskemål tillgodoses

Utarbetande av objektanpassade kvalitetsplaner

Verksamhetsbeskrivning användes som styrdokument

Kontroll att lagar och förordningar följes